Rezervace

Obchodní podmínky / GDPR

PŘEDMĚT ČINNOSTI
Službu provozuje 0,75, s.r.o., Holečkova 789/49, 15000 Praha 5, IČ: 07650116. Náplň činnosti je prodej vín s rozvozem po Praze a doručením po celé ČR.

OBJEDNÁVKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednávka realizovaná přes webovou prezentaci www.075.cz bude doručena ve vybraný datum a čas. Za objednávku je možné zaplatit platební kartou případně dobírkou. Zákazník je povinen ihned po zaplacení přepočítat vrácené peníze, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Některé produkty moho být dočasně vyprodány, v takovém případě Vám bude nabídnuta náhrada. Alkoholické nápoje prodáváme pouze osobám starším 18 let.

DORUČENÍ OBJEDNÁVKY
Vaše objednávka bude doručena podle Vaší volby v objednávkovém formuláři. Rozvoz po Praze je v otevírací době realizován do 60 minut a expedice po ČR je obvykle učiněna do 24h.

OTEVÍRACÍ DOBA
Otevírací doba provozovny je každý den 14-20 hod. Objednávky je možné doručovat každý den nejdříve od 15:00 do 20:00. Poslední objednávku je možné učinit do 19:00. V případě osobního odběru je možné objednávat až do 19:30.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Objednávkou souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení e-mailem, sms či telefonicky. Z tohoto zasílání se můžete kdykoli odhlásit.

OVĚŘENÍ VĚKU
Prodávající je oprávněn kdykoli odstoupit od kupní smlouvy zejména, pokud se ukáže, že kupující je osobou mladší 18 let, tedy zejména, zjistí-li se, že kupující je mladší 18 let při kontrole věku při předání zboží dopravcem. Stejně tak je prodávající oprávněn kdykoli odstoupit od kupní smlouvy, pokud se ukáže, že zboží bylo zakoupeno ve prospěch osoby mladší 18 let. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud si kupující objednané zboží ve stanovené lhůtě nepřevezme, nebo v případě, že se jím objednané zboží již nevyrábí či nedodává. Prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit pouze oznámením, které bude kupujícímu doručeno alespoň stejnou formou, jakou bylo kupujícímu odesláno potvrzení o přijaté objednávce, a do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky.

ŘEŠENÍ SPORŮ
Kupující, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, která také vykonává dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

REKLAMACE
Pokud zjistíte, že něco není v pořádku, obratem prosím volejte na pobočku 606 314 538, kde s Vámi okamžitě vše vyřešíme.

GDPR

Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je 0,75 s.r.o., IČ 07650116 se sídlem Holečkova 789/49, 15000 Praha 5 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou: Dukelských Hrdinů 975/14, 17000 Praha 7

email: [email protected]

telefon: 606 314 538

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslováním a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Napsali o nás

Wine bar 0,75 Sedmička ve Forbesu
Vinárna 0,75 Sedmička v Lidových novinách
TOPlist